W TYM DZIALE:

 

Regulamin rekrutacji 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

 

Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka

 w Mszanie Dolnej

 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

 im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej

do klas pierwszych dla absolwentów gimnazjum

 

Przepisy regulujące zasady rekrutacji do szkół Ponadgimnazjalnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.
 2. Art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
 3. Zarządzenie Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia                                        29 stycznia 2019 roku w sprawie terminów, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

 

§ 1

 

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Do technikum  czteroletniego przyjmowani są absolwenci gimnazjum.
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej prowadzi nabór do szkoły w systemie rekrutacji elektronicznej.

 

§ 2

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

 

Lp.

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

Rodzaj czynności

1.

od 25 kwietnia do
10 czerwca 2019 r.

od 11 do 16 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

od 21 do 25 czerwca 2019r.

nie dotyczy

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3.

28 czerwca 2019 r.

godz. 12.00

31 lipca 2019 r.

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.

do 3 lipca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

5.

do 9 lipca 2019 r.

do 20 sierpnia 2019 r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone,

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

6.

10 lipca 2019 r.

godz. 12.00

22 sierpnia 2019 r.

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

 

§ 3

 

            O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych będą decydować oceny z następujących przedmiotów        

             Technikum kształcące w zawodzie:

a)      technik hotelarstwa, – j. polski, matematyka, j. obcy, geografia,

b)     technik ekonomista – j. polski, matematyka, j. obcy, geografia,

c)      technik żywienia i usług gastronomicznych – j. polski, matematyka, j. obcy, biologia,

d)     technik logistyk– j. polski, matematyka, j. obcy, geografia.

 

§ 4

 1. Sposoby przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego; wynik przedstawiony w procentach z:

1)      języka polskiego,

2)      języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

3)      historii i wiedzy o społeczeństwie,

4)      matematyki,

5)      przedmiotów przyrodniczych

      - mnoży się przez 0,2;

 

 1. Sposoby przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych :

a)      celujący – 18 pkt.

b)     bardzo dobry – 17 pkt.

c)      dobry – 14 pkt.

d)     dostateczny – 8 pkt.

e)      dopuszczający – 2 pkt.

 

 1. Inne osiągnięcia :

a)      kandydat może uzyskać maksymalnie 28 pkt. za szczególne osiągnięcia w tym :

1)      za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

2)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

3)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

4)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

5)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f)       tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

6)      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2 – 5,  artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b)      krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)      wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d)     powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

7)      W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 6, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 pkt.

8)      W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się –     3 pkt.

§ 5

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia – 200 pkt., w tym:

 

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte  w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
 2. 72 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Komisję Rekrutacyjną,
 3. 28 pkt – za  szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 6

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1)        języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)      bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)      dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)     dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2)        historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)      bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)      dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)     dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

             - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli

             się przez 2;

3)      biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)      bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)      dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)     dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

         - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli

           się przez 4;

4)      języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym - przyznaje się 20 punktów,

b)      bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c)      dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d)     dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e)      dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 

1)      celującym - przyznaje się 20 punktów;

2)      bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3)      dobrym - przyznaje się 13 punktów;

4)      dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

5)      dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

§ 7

 

Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej należy dołączyć  następujące dokumenty:

a)      2 zdjęcia;

 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej należy uzupełnić o:

a)      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie,

b)      opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;

 

§ 8

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna rezygnuje ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 

§ 9

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

§ 10

 

Pozostałe zasady rekrutacji nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.