W TYM DZIALE:

 

Kalendarz rekrutacji

2020-05-21

Uwaga uczniowie Szkół Podstawowych przedstawiamy Wam kalendarz rekrutacji i prosimy o zapoznanie się. Zapraszamy do nas już od września!!!

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

 

Lp.

Termin postępowania rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

1.

od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

od 26 czerwca do 10 lipca 2020r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

4.

12 sierpnia 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.

do 14 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 

5.

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

6.

19 sierpnia 2020r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przekazane drogą elektroniczną na adres: zsp@mszana.com.pl (w wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nawę kierunku, na który kandydat wnioskuje o przyjęcie).

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021