W TYM DZIALE:

 

Regulamin rekrutacji 2020/2021 dla absolwentów szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej   

do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych

 

Przepisy regulujące zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) rozdział 6.
 3. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 4. Zarządzenie Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów do publicznych: szkół podstawowych dla dorosłych, klas I szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.
 5. Zarządzenie Nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 

                                                                        § 1 

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Do pięcioletniego technikum przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej.
 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej prowadzi nabór do szkoły w systemie rekrutacji elektronicznej.  

§ 2

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

 

Lp.

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

Rodzaj czynności

1.

od 11 maja do 23czerwca 2020 r.

od 22 do 27 lipca 2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

od 26 do 30 czerwca 2020r.

nie dotyczy

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3.

13 lipca 2020 r.

godz. 12.00

17 sierpnia 2020 r.

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.

do 14 lipca 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 

5.

do 20 lipca 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone,

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

6.

21 lipca 2020 r.

do godz. 12.00

24 sierpnia 2020 r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

§ 3

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych będą decydować oceny z następujących przedmiotów:

Technikum kształcące w zawodzie:

a)      technik hotelarstwa – j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

b)      technik ekonomista – j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

c)      technik logistyk – j. polski, matematyka, j. angielski,  geografia,

d)     technik żywienia i usług gastronomicznych – j. polski, matematyka,
 j. angielski,  biologia,

§ 4

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia – 200 pkt., w tym:

 

1.      100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

2.      72 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Komisję Rekrutacyjną,

3.      28 pkt – za  szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

§ 5

 1. Sposoby przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, matematyki,- mnoży się przez 0,35
  a języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3,
 2. Sposoby przeliczania na punkty ocen wyrażonych w stopniach z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych :

a)      celujący po 18 punktów

b)      bardzo dobry po 17 punktów

c)      dobry po 14 punktów

d)     dostateczny po 8 punktów

e)      dopuszczający po 2 punkty

 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 28 pkt. za szczególne osiągnięcia w tym :

1)      za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

2)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

3)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 uchwały o systemie oświaty:

a)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

4)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

5)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 uchwały o systemie oświaty:

 

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f)       tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

6)      za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w powyższych punktach,  artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b)      krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)      wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d)     powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 pkt.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  – 3 pkt.

 

§ 6

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)      języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym - przyznaje się po 35 punktów,

b)      bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c)      dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

d)     dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

e)      dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2)      języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym - przyznaje się 30 punktów,

b)      bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c)      dobrym - przyznaje się 20 punktów,

d)     dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

e)      dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

 

§ 7 

Wniosek o przyjecie do szkoły poza dokumentami określonymi w § 2 należy uzupełnić o:

a)      2 zdjęcia;

b)      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie,

c)      opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia do szkoły ponadpodstawowej (w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego),

d)     kartę informacyjną,

e)      kartę zdrowia.

§ 8 

 

1.      Pozostałe zasady rekrutacji nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.