W TYM DZIALE:

 

Biblioteka

BIBLIOTEKA  SZKOLNA

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka

w Mszanie Dolnej

         Biblioteka szkolna służy społeczności szkolnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Księgozbiór biblioteki zawiera literaturę piękną, literaturę popularnonaukową, podręczniki oraz czasopisma bieżące.  Szczegółowych informacji o zbiorach dostarcza katalog tradycyjny i elektroniczny w programie MOL Optivum. Księgozbiór liczy około 8000 woluminów, ale obecnie trwa aktualizacja księgozbioru, jednocześnie  z rejestracją bazy w systemie MOL Optivum. W ostatnich latach zbiory powiększają się głównie o lektury szkolne, ale też o atrakcyjne książki dla młodzieży. Aktualnie trwa przenoszenie księgozbioru do nowego pomieszczenia, za trybunami nowej sali gimnastycznej, będą tam o wiele lepsze warunki lokalowe i przestrzenne.

       Biblioteka jest czynna codziennie w czasie przebywania uczniów w szkole, oraz w wybrane dni w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

 

Regulamin biblioteki szkolnej
W  bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków i napojów.

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.
 2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 3. Ze  zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  - wypożyczając je do domu
  - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
  - wypożyczając lub przeglądając pozycje wypożyczone do pracowni  przedmiotowych
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko 1 lekturę obowiązkową) na 1 miesiąc tylko na swoją kartę. Podręcznik można wypożyczyć na  cały rok. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem można uzyskać zgodę  na przedłużenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.
 6. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 4.  jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zazuważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 9. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami  z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
 10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik (uczeń, nauczyciel) zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką (podpisać „obiegówkę” i złożyć w sekretariacie).
 11. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek. Nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcą klasy,  na koniec semestru (roku szkolnego) może wpisać punkty dodatnie (+10pkt), podwyższające ocenę z zachowania najbardziej aktywnym czytelnikom oraz punkty ujemne (-10pkt) czytelnikom, którzy, pomimo upomnień,  przetrzymują książki przez cały semestr.

 

Regulamin korzystania z komputerów

 1. Komputer multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej 3 osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę. Można zarezerwować czas  pracy na następny dzień.
 3. Na pracę na komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu ewidencji.
 4. Użytkownik ma obowiązek:
  - informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera
     i uszkodzeniach technicznych,
  - zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  - uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych dyskietek, płyt
  -  stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza.
 5. Nie wolno:
  - instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu
  - wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza
  - wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem.
 6. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza po opłaceniu 0,50zł /od strony/, rekompensującej zużycie papieru oraz toneru.
 7. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 8. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.


 

Zapraszam odwiedź bibliotekę szkolną,
a na pewno spędzisz ciekawie czas.

                                                                                                    Bibliotekarz Zofia Kucharczyk

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć