W TYM DZIALE:

 

Technikum kształcące w zawodzie Technik Logistyk

Zawód: Technik Logistyk
z elementami obsługi celnej

Podbudowa: Gimnazjum lub Szkoła Podstawowa 

Okres nauki: 4 lata lub 5 lat

Technikum logistyki to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarczej kraju po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Na rynku pracy wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów, którzy potrafią podnosić konkurencyjność firm i przedsiębiorstw i efektywność ich działania. Logistyka jest terminem określającym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu towarów, produktów finalnych, informacji. Nauka kończy się egzaminem maturalnym i zawodowym. Po szkole masz możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych.

Możliwość zatrudnienia:

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą: przemysł, budownictwo, handel i usługi, informatyka i telekomunikacja. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych, takich jak: przygotowywanie procesu logistycznego; sporządzanie dokumentów logistycznych; prowadzenie rozliczeń i rachunków; organizowanie lub współdziałanie przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji; zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw; klasyfikowanie zapasów; dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw; dokonywanie wymiany dokumentów drogą elektroniczną; znakowanie i identyfikowanie towarów w wymianie handlowej; dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych; gospodarowanie opakowaniami; obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce; organizowanie recyklingu odpadów; prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Przedmioty zawodowe:

podstawy logistyki, gospodarka zapasami i magazynem, ekonomia logistyki, transport i spedycja, planowanie logistyczne, systemy logistyczne, gospodarka elektroniczna, laboratorium logistyczno-spedycyjne, laboratorium magazynowe, język angielski dla logistyków, praktyka zawodowa 4 tygodnie.

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu