W TYM DZIALE:

 

Matura

 ­Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego
w czerwcu 2020r.
Egzamin maturalny w 2020 r. jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego,
b. zobowiązane są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Absolwenci, o których mowa wyżej w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły, którą ukończyli. Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) albo faksem.
 
1.     Założenia ogólne dla zdającego
 
1.1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2.      Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1.3.      Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4.      Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
1.5.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.6.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
1.7.      Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 
2.     Środki bezpieczeństwa osobistego
 
2.1.      Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
2.2.      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.3.      Przed wejściem do szkoły oraz do Sali egzaminacyjnej należy zdezynfekować ręce.
2.4.      Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
2.5.      Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 
2.6.      Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
2.7.      Po wejściu do sali zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
2.8.      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2)      wychodzi do toalety
3)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. ( na 15 min przed zakończeniem egzaminu zdający nie może opuścić sali)
2.9.      Zdający– jeżeli uznają to za właściwe –  mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
2.10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. (Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.)
2.11. Przed skorzystaniem ze słownika na egzaminie z języka polskiego należy zdezynfekować ręce.
2.12. Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa podczas egzaminu:
1)      zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2)      obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej, po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3)      niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4)      konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.
2.13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


 
 
HARMONOGRAM EGZAMINU W TERMINIE GÓŁWNYM
ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYBYCIA NA EGZAMIN
 
termin
przedmiot
godz. rozpoczęcia egzaminu
godz. wejścia do szkoły
8 czerwca 2020
poniedziałek
j. polski pp
9.00
7.50
technik hotelarstwa
8.05
technik ekonomista
8.20 technik żywienia i usług gastronomicznych
9 czerwca 2020
wtorek
matematyka pp
9.00
7.50
 technik hotelarstwa
8.05
technik ekonomista
8.20 technik żywienia i usług gastronomicznych
10 czerwca 2020
środa
język angielski pp
9.00
8.10
technik hotelarstwa
8.20
technik ekonomista
8.30 technik żywienia i usług gastronomicznych
10 czerwca 2020
środa
język angielski pr
14.00
13.10
technik hotelarstwa
13.20
technik ekonomista
13.30 technik żywienia i usług gastronomicznych
W pozostałych terminach zdający przychodzą 30 min wcześniej i udają się bezpośrednio do Sali egzaminacyjnej.
Egzamin maturalny 8 oraz 9 czerwca odbędzie się na Sali gimnastycznej.
W pozostałe dni w salach 13,14, 21,22,24.
Zdający na terenie szkoły, przed egzaminem mogą zostawić tylko odzież wierzchnią oraz w razie potrzeby parasole.
Szatnia przed egzaminem 8 i 9 czerwca będzie na siłowni dla TE i TH, w szatni obok sali gimnastycznej dla TŻiUG.
10 czerwca dla zdających na parterze szatnia będzie w sali nr 9 a dla zdających na piętrze
w sali nr 18.
8 czerwca 2020 poniedziałek godz.14.00 język polski pr
15 czerwca 2020 poniedziałek godz. 9.00 matematyka pr,
16 czerwca 2020 wtorek godz. 9.00 biologia pr,
16 czerwca 2020 wtorek godz. 14.00 wos pr
18 czerwca 2020 środa godz. 9.00 język niemiecki pp
18 czerwca 2020 środa godz. 14.00 język niemiecki pr
19 czerwca 2020 czwartek godz. 9.00 geografia pr
Listy zdających z numerem Sali znajdują się u wychowawców klas.
W dniu 3 czerwca 2020 roku o godz.10.00, odbędzie się szkolenie online dla zdających egzamin maturalny.
3.     Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.
4.     Egzamin maturalny w terminie dodatkowym od 8 do 14 lipca 2020r.
5.     Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 8 września 2020 godz.14
 

Harmonogram egzaminów - nowe terminy 2020

 

Deklaracja maturalna - załącznik 1a

Deklaracja maturalna - załącznik 1b

Deklaracja maturalna - załącznik 1c