W TYM DZIALE:

 

Przydatne skróty logistyczne

 ATO – Assemble to Order – montaż na zamówienie

BOM – Bill of material – struktura wyrobu

CAD – Computer Aided Design – system komputerowy wspomagania projektowania

CAE – Computer Aided Engineering – systemy komputerowego wspomagania analiz inżynierskich

CAM – Computer Aided Manufacturing – system komputerowego wspomagania wytwarzania

CAQ – Computer Aided Quality Control – system komputerowego wspomagania kontroli jakości

CIM – Computer Integrated Manufacturing – model komputerowego wspomagania wytwarzania

ERP – Enterprise Resources Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa

ETO – Engineering to Order – projektowanie na zamówienie

FTO – Finish to Order – wykończenie na zamówienie

JiT – Just in Time – dokładnie na czas

MPS – Master Production Schedule – główny harmonogram produkcji

MRP – Material Requirements Planning – planowanie potrzeb materiałowych

MTO – Make to Order – produkcja na zamówienie

MTS – Make to Stock – produkcja do magazynu

OEE – Overall Equipment Effectiveness – całkowita efektywność maszyn i urządzeń

SOP – Sales and Operations Planning – planowanie sprzedaży i produkcji

TPS – Toyota Production System – system produkcyjny Toyoty

TQM – Total Quality Management – kompleksowe zarządzanie jakością