W TYM DZIALE:

 

Matura z języka polskiego

Lista tematów do ustnej części egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ( na rok 2014/2015)

Literatura

Nr tematu

                                    Temat

Uwagi i zalecenia OKE

1

Oblicza klasycyzmu. Porównaj twórczość wybranych autorów z różnych epok literackich.

 

2

Człowiek walczący ze złem. Ukaż problem, charakteryzując wybrane postaci literackie o tematyce związanej z II wojną światową.

 

3

Spór tradycji z nowoczesnością- przeanalizuj wybrane dzieła literatury XIX, XX i XXI wieku.

 

4.

Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

 

5

Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej epok późniejszych. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady.

 

6.

Przedstaw funkcjonowanie motywów antycznych w literaturze, analizując wybrane dzieła literackie różnych epok.

 

7.

Podhale, Tatry, góralszczyzna w utworach młodopolskich. Przedstaw temat analizując wybrane przykłady.

 

8.

Satyryczny obraz Polaków w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.

 

9.

Gawędowość jako cecha polskiej literatury XIX i XX wieku. Omów, analizując wybrane przykłady.

 

10.

Powstanie styczniowe i jego skutki dla narodu. Przedstaw różne oceny tego wydarzenia i ich przyczyny, odwołując się do wybranych tekstów.

 

11

Przyjaźń jako wartość. Omów temat, analizując wybrane dzieła XIX i XX wieku.

 

12.

Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw sposoby funkcjonowania motywu mistrz-uczeń.

 

13.

Słynne spory literackie. Analizując wybrane przykłady, przedstaw ich wpływ na programy artystyczne różnych epok.

 

14.

Pozytywistyczne i młodopolskie obrazy życia chłopów. Rozwiń temat dokonując analizy porównawczej wybranych utworów literackich.

 

15.

Ideał ojca w literaturze. Przedstaw sposoby jego kreowania i funkcje na podstawie wybranych utworów z różnych epok.

 

16.

Motyw lekarza w utworach literackich różnych epok. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.

 

17.

Nadzieja, jej funkcjonowanie w literaturze różnych epok. Omów problem, analizując przykłady z literatury polskiej i obcej.

 

18.

Człowiek i jego los. Opisz egzystencjalną refleksję literatury XX wieku na temat kondycji człowieka i świata.

 

19.

Analizując wybrane utwory Karola Wojtyły, wskaż           i omów nawiązania do twórczości Cypriana Norwida.

 

20.

Porównaj różne sposoby prezentacji i oceny naszej przeszłości, analizując wybrane powieści historyczne.

 

21.

Wyobrażenie człowieka o Bogu- zaprezentuj różne realizacje tego motywu na podstawie utworów literackich dwóch wybranych epok.

 

22.

Analizując wybrane utwory, omów funkcje humoru w literaturze.

 

23.

Niepogodzeni ze światem. Przedstaw na wybranych przykładach literackie portrety bohaterów zbuntowanych  i wyalienowanych.

 

24.

Dwór jako ostoja polskości, rozwiń temat, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.

 

25.

Zło jako wyzwanie, wobec którego człowiek musi się jednoznacznie opowiedzieć. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z XIX i XX wieku.

 

26.

Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów to zjawisko, analizując wybrane przykłady.

 

27.

Zaprezentuj groteskę jako sposób opisu świata przedstawionego, odwołując się do wybranych dzieł literackich różnych epok.

 

28.

Symbol i alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Przeanalizuj ich rolę w wybranych tekstach literackich.

 

29.

Reportaż literacki: tematy, techniki, funkcje społeczne, stosunek do literatury. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 

30.

Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 

31.

Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.

 

32.

Żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 

33

Codzienność jako topos literacki, omów temat analizując wybrane utwory z XIX i XX wieku.

 

34.

Kobiety jako bohaterki literackie. Przedstaw sposoby ich kreowania analizując wybrane utwory z różnych epok.

 

35.

Przedstaw literackie portrety ludzi szczęśliwych w poznanej dotąd literaturze polskiej i obcej.

 

36.

Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice między nimi.

 

37.

Różne sposoby ukazania mieszczaństwa na przełomie XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory z literatury polskiej i europejskiej.

 

38.

Omów dydaktyczne funkcje literatury, analizując wybrane przykłady pochodzące z dwóch epok literackich.

 

39.

Rola doświadczeń młodzieńczych w biografii bohaterów literackich. Przedstaw różne ujęcia tego problemu.

 

40.

Tradycja literacka kontynuowana i odrzucana w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 

 

 

 

41.

Przedstaw sposoby rozumienia roli poety i poezji w literaturze polskiej od romantyzmu do współczesności, analizując wybrane utwory.

 

 

 

 

42

Literackie dzieła Noblistów. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł polskich i obcych laureatów Literackiej Nagrody Nobla.

 

 

                  Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

  Nr tematu

                      Temat

Uwagi i zalecenia OKE

1.

Literackie i malarskie obrazy śmierci. Omów na wybranych przykładach.

 

2.

Funkcjonowanie motywu pór roku w literaturze, malarstwie i muzyce. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie.

 

3.

Symbolika stroju. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie i inne (malarskie, rzeźbiarskie, filmowe)

 

4.

Uczta, biesiada, przyjęcie w literaturze i innych tekstach kultury. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 

5.

Orientalizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zjawisko i sposób jego funkcjonowania na podstawie wybranych utworów.

 

6.

Motyw maryjny w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów jego funkcjonowanie analizując wybrane przykłady.

 

7.

Kabaret jako trwałe zjawisko życia kulturalnego Polski XIX i XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 

8.

Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analizując wybrane dzieła literackie i inne( filmowe, malarskie), przedstaw sposoby kreowania przestrzeni miejskiej.

 

9.

Fascynacja nowoczesnością w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła.

 

10.

Różne obrazy rewolucji w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

 

11

Heroizm i martyrologia w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie, malarskie, filmowe.

 

12.

Artystyczne interpretacje powstań narodowych                w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

 

13.

Impresjonizm jako środek wyrazu w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane teksty kultury.

 

14.

Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa.

 

15.

Kultura wysoka a kultura masowa. Scharakteryzuj dwa modele kultury, analizując wybrane utwory z różnych dziedzin sztuki.

 

16.

Na podstawie wybranych przykładów, omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce.

 

17.

Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych.

 

18.

Różne sposoby przedstawiania scen batalistycznych w literaturze i malarstwie lub filmie. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 

19.

Teatr Telewizji jako zjawisko z pogranicza sztuk. Zaprezentuj zjawisko, odwołując się do kilku wybranych spektakli.

 

20.

Funkcjonowanie motywów mitologicznych w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 

21.

Motyw tańca i jego funkcje w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, analizując wybrane przykłady z różnych epok.

 

 

 

 

22.

Dawny świat Żydów polskich. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie i malarskie.

 

23.

Władcy w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

 

                                       Język

Nr tematu

                        Temat

Uwagi i zalecenia OKE

1.

Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych. Zilustruj przykładami z języka, prasy, radia, telewizji.

 

2.

Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

 

3.

Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji.

 

4.

Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

 

5.

Na wybranych przykładach omów zjawisko stylizacji językowej i jej funkcje w literaturze.

 

6.

Styl makaroniczny w piśmiennictwie i oratorstwie staropolskim. Analizując wybrane przykłady, omów jego uwarunkowania kulturowe.

 

7.

Omów funkcje stylizacji biblijnej w wybranych tekstach literatury pięknej.

 

8.

Na podstawie wybranych fragmentów dzieł literackich romantyzmu, określ charakterystyczne cechy języka i stylu epoki.

 

9.

Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 

10.

Ekspresja i impresja- analizując celowo zgromadzony materiał językowy, określ właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy.

 

11.

Językowe środki perswazji w tekstach współczesnych. Omów, analizując celowo zgromadzony materiał językowy.

 

12.

Język prasy sportowej. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany publicystyki.

 

13.

Na czym polega perswazyjna funkcja tekstów reklamowych? Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.

 

14.

Rola neologizmów w tworzeniu literackich obrazów świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich.